لفاف های ترکیبی فویل و کاغذ

      موارد استفاده :بسته بندی کره، پنیر، تنباکو، شکلات، ...و  صنایع بهداشتی، آرایشی، دستمال مرطوب، صابون، پد آرایشی ...