لفاف های کاغذ با پوشش پلیمر

موارد استفاده : بسته بندی های ضد آب و تولید ظروف 1بار مصرف وبهداشتی ...