لفاف دو سر پیچ

          موارد استفاده : بسته بندی دوسر پیچ انواع شکلات، تافی ها، ...